oficiální web obce

MYSLIVECKÝ SPOLEK HRÁDEK KATUSICE
Provádí činnost na základě postoupení výkonů práva myslivosti od Honebního společenstva Katusice, které sdružuje honební pozemky ještě od obcí Sudoměř, Valovice a Spikaly. Celková pronajatá plocha je 1476 ha zemědělské půdy a 209 ha lesní půdy. Činnost je řízena jednak prostřednictvím Stanov společenstva, Vnitřním řádem MS Hrádek Katusice, včetně Práva členů MS. Rozhodující je pro každý rok plán práce a Usnesení VČS.

Na honitbu je stanovena tato bonitace zazvěření:
zvěř srnčí – třída III., kmenový stav 70 ks – přírůstek 1,2
zvěř zaječí – třída IV., kmenový stav 110 ks – přírůstek 0,5
zvěř bažantí – třída IV., kmenový stav 100 ks – přírůstek 0,5
Mimo to se vyskytuje v honitbě divoký králík, divoká kachna, koroptev, divoké prase
a škodná zvěř.

Činnost MS řídí výbor, který pracuje v tomto složení:
předseda MS – Mgr. Helena Krebsová
hospodář MS – Jíra Ladislav ml.
místopředseda a jednatel – Štěpán Vidner st.
finanční hospodář – Ing. Bohumil Eliáš a členové výboru – MVDr. Jiří Dvořák, Lukáš Jíra, Petr Navrátil.
Revizní komise ve složení Tomáš Bílek – předseda RK, Josef Šín a Václav Jíra
Myslivecký spolek má v posledních letech kolem 25 členů.

Starší členové, pokud nemohou pracovat a vykonávat právo myslivosti, mohou zažádat o čestné členství.

Rozhodující činnost MS Katusice:

  • chov a péče o zvěře a o honitbu
  • přikrmování v době nouze
  • zlepšování živ. prostředí výsadbou remízků, stromořadí, obděláváním mysliveckých políček
  • polodivoký chov bažantů – uznaná bažantnice  – pořádání dvou honů na drobnou zvěř a tím udržovaní mysliveckých tradic
  • zřízení trvalých napajedel pro zvěř
  • myslivecké zařízení, jejich obnova a udržování (zásypy, krmelce, posedy, kazatelny, jesle na seno a další)
  • lov zvěře dle platných zákonů a tím regulace stavů zvěře, přednostně odlovem nemocných, poraněných a starých kusů.
  • sportovní činnost – střelba na asfaltové holuby
  • provozování střelnice v Sudoměři a pořádání 1 závodu ročně s dlouholetou tradicí již přes 40 ročníků této soutěže.

 

Úspěch MS Katusice:

  • v roce 1974 byl uloven v naší honitbě srnec, jehož bodová hodnota činila 174 bodů – tj. zlatá medaile.